آموزش برنامه نویسی پایتون

مقدمه

در برنامه نویسی دو رویکرد وجود دارد.
• استفاده از رویه : به این معنی که ما از یک سری از روال ها برای انجام منظور خود در برنامه نویسی استفاده
می کنیم. این روال ها می تواند به صورت توابع ظاهر شوند، و در این رویکرد تاکید روی توابع است.
• استفاده از شی گرایی : به این معنی که ما از اشیاء برای انجام منظور خود در برنامه نویسی استفاده می کنیم.
شی ها شامل داده ها و روش ها هستند، و در این رویکرد تاکید روی شی ها است.
شی ها توسط مفهومی به نام کلاس  در برنامه ایجاد می شوند که شامل یک سری خصوصیت  است. در واقع این
خصوصیات همان داده ها و روش ها هستند.
در کلاس ها خصوصیات ویژه ای وجود دارد. مثل:
__init__
__str__
__doc__
همان طور که مشاهده می شود قبل و بعد اسامی، دو زیرخط متوالی قرار دارند.

 اشیاء اولیه در پایتون

ساده ترین روش برای ایجاد شی به صورت زیر است.

 ()g=object
( type(g
<‘class ‘object>

متاسفانه، این شی ساده ایجاد شده کار آنچنانی نمی تواند انجام دهد. این یک عمل بدون خاصیت است. برای ساختن یک شی
معنی دارتر، نیاز به تعریف کلاس داریم. به مثال زیر توجه کنید.

class class_name
body of class

ساختار کلاس به شرح زیر است.
class استفاده از کلید واژه :
است. معمولا (نه الزاما) حرف اول نام کلاس را بزرگ می نویسند. (class_name) کلاس نیازمند یک نام :
۵ ضروری است وگرنه برنامه خطا می دهد. «:» استفاده از نماد :
بدنه کلاس: یعنی دستوراتی که داخل کلاس قرار می گیرند و کنترل روی آنها اعمال می شود. دستوراتی که در بدنه کلاس :
قرار دارند، دارای تورفتگی  هستند. در کُد بالا دستورات سطر ٢ دارای این ویژگی است.

 ادامه اشیاء اولیه  در پایتون

دستور  pass در کلاس عمل خاصی را انجام نمی دهد.

 

اما برای این که کلاس ساخته شود گذاشتن دست کم این دستور الزامی است وگرنه برنامه خطا میدهد .

> class Point<<<

 pass____<<<

g=Point     <<
g.x=50     <<
g.y=200     <<
h=g     <<
h.x     <<
۵۰     <<
h.x+g.y     <<
۲۵۰     <<

در سطر ۴ متغیر g به یک شی که point است رجوع دارد .

در انتساب سطر های ۵ و ۶ برای g دو فیلد x , y ایجاد می شود . در سطر ۷ متغیر g در h  کپی می شود .

داده های داخل کلاس

می توان داده ها را داخل بدنه ی کلاس به متغیرها نسبت داد.
class foo
( a,b,c=2,’test’ ,(۳,۴

() i=foo
i.a
۲
i.b

‘test’
i.c
(۳, ۴)

۴ تعریف توابع در کلاس ها: روش ها

در واقع روش ها همان توابع هستند که در داخل کلاس ها تعریف می شوند.

class MyClass
()def test
(‘ print(‘this is a class
x = MyClass
() x.test

در کد بالا در کلاس my class تابع test هست که بیرون از کلاس برای شی x نقش یک روش را ایفا می کند .

:Output program
this is a class

class MyClass
def test():
(‘print(‘this is a class
() x = MyClass
() x.test
TypeError: test() takes 0 positional arguments but 1 was given

ادامه توابع در کلاس

ادامه توابع در کلاس

پارامتر self

آموزش برنامه نویسی پایتون

همان طور که مشاهده می شود اولی تابع و دومی روش است. ویژگی روش ها (در پایتون) این است که خود شی به اولین آرگومان تابع بر میگردد.

 

در مثال قبل روش()  p1.distance در واقع معادل (Point.distance(p1  است .

 

به طوری، وقتی یک روش با چند آرگومان فرا خوانده می شود

class.method به (obj.method(args

 

(args؛ obj)

تبدیل میگردد.

 

به این دلیل اولین پارامتر تابع در کلاس باید خود شی باشد، که موجب نوشتن واژه self می گردد. این کلید واژه معنای خاصی در پایتون ندارد و می توان از واژه ایی مثل this استفاده نموند ، اما اکیدا تاکید میشود که از این کار پرهیز شود.

در سطر ٨ یک مصداق نقطه به نام p1 ایجاد می شود .

آرگومان های ۶ و ٨ به پارامترهای روش ‘__init__’   بر می گردد. مرجع self  پارامترها را به روش فاصله هدایت می کند، تا مقدار آن محاسبه گردد.

کلاس آموزش پایتون در تهران ۸۸۱۷۷۸۹۲ ۰۲۱

توضیحات بیشتر راجع به تابع و کلاس

توضیحات بیشتر راجع به تابع و کلاس

معادله به صورت کلاس

معادله قبلی را به صورت کلاس ملاحظه می کنید.

در سطر ٧ یک متغیر (شی) جدید به وجود می آید.

جمله (y3) در واقع بخش زیر از کلاس بالا را فرا می خواند .

ادامه معادله به صورت کلاس

آموزش برنامه نویسی پایتون

روش در کلاس معادله

آموزش برنامه نویسی پایتون

فرم کلی یک معادله ریاضی به صورت یک کلاس

آموزش برنامه نویسی پایتون

مثال یک معادله ریاضی، با چهار پارامتر

آموزش برنامه نویسی پایتون

google-site-verification: google681b3f1cffb976ae.html

google681b3f1cffb976ae.html