دوره های در حال برگزاری سال ۱۳۹۷

شروع دوره نرم افزار متلب از تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

 

روز های جمعه ساعت ۱۰ الی ۱۳

شروع دوره نرم افزار متلب از تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۷

 

روز های جمعه ساعت ۱۰ الی ۱۳

شروع دوره نرم افزار متلب از تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷

 

روز های فرد ساعت ۱۰ الی ۱۳

شروع دوره نرم افزار پایتون از تاریخ۱۳ مهر ۱۳۹۷

مدرس مهندس پیهانی

شروع دوره نرم افزار پایتون از تاریخ۲۰ مهر ۱۳۹۷

مدرس مهندس پیهانی

شروع دوره پردازش تصویر در متلب Image Processing

پنج شنبه ۳ آبان۱۳۹۷ ساعت ۱۰ الی ۱۳ 

مدرس مهندس شاکری

شروع دوره پردازش تصویر در متلب Image Processing

پنج شنبه ۲۴ آبان  ساعت ۱۳ الی ۱۶ 

مدرس مهندس شاکری

شروع دوره شبکه عصبی  در متلب neural network

یک شنبه ۲۰ آبان ماه  

ساعت ۱۶ الی ۲۰

OpenCV-Python

Gui Features in OpenCV


Core Operations

Image Processing in OpenCV

Feature Detection and Description

Machine Learning

شروع دوره از ۲۰ آبان ماه

شروع دوره ماشین لرنینگ در پایتون

مدرس مهندس قرولو

شروع دوره نرم افزار GIS از تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۷

مدرس خانم مهندس بالایی

روز های یک شنبه و سه شنبه

از ساعت ۱۶ الی ۲۰

شروع دوره جنگو با نرم افزار پایتون از تاریخ۲۳ آذر ۱۳۹۷

ساعت ۱۰ الی ۱۳

مدرس مهندس کرمانی

شروع دوره جنگو با نرم افزار پایتون از تاریخ۲۱ دی ۱۳۹۷

ساعت ۱۰ الی ۱۳

مدرس مهندس کرمانی