توجه داشته باشید دو جلسه از کلاس فوق برگزار شده است و هشت جلسه سه ساعته باقی مانده است .